top of page

จงสำเร็จ


เมื่อกล่าวถึงความเชื่อทางด้านหน้าที่การงานแล้ว พระพิฆเนศ ก็เป็นหนึ่งในองค์เทพที่ได้รับความนิยมสำหรับผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จในด้านหน้าที่การงาน ซึ่งการบูชาพระพิฆเนศนั้น มีที่มาที่ไปที่กว้างขวางและครอบคลุมถึงหลากหลายกลุ่มมากทีเดียว


การบูชาพระพิฆเนศนั้นเดิมเริ่มต้นโดยกลุ่มชาวเกษตรกรเนื่องจากหนูมุสิกะที่เป็นพาหนะให้พระพิฆเนศ เป็นสัตว์ที่เป็นอุปสรรคในการเพาะปลูก การที่พระพิฆเนศสามารถควบคุมให้หนูได้ จึงเปรียบเสมือนการกำจัดอุปสรรคที่เข้ามาขัดขวางในการเพาะปลูกนั่นเอง


ด้วยคติพื้นบ้านและการส่งต่อวัฒนธรรมเหล่านี้ การตีความต่อเทพองค์นี้จึงมีหลากหลายมากขึ้น พระพิฆเนศกลายเป็นตัวแทนแห่งปัญญา โดยเศียรช้างเป็นสัญลักษณ์ของปัญญาและความเข้าใจ ในขณะที่ร่างมนุษย์ของท่านนั้นเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตากรุณาต่อคนรอบข้าง พระกรรณขนาดใหญ่สื่อถึงการรับฟัง พระโอษฐ์เล็กสื่อถึงการพูดให้น้อย ไตร่ตรองก่อนพูด ส่วนพระเนตรที่เล็กก็สื่อถึงการให้ความสำคัญถึงรายละเอียดในสิ่งต่างๆ


“จงสำเร็จ” จึงเป็นนิยามเข้าใจที่ง่ายที่สุดเมื่อพูดถึงพรที่พระพิฆเนศประทานให้แก่ผู้บูชา เพราะในปัจจุบันนี้ท่านได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จในหน้าที่การงาน และเป็นผู้ช่วยปัดเป่าอุปสรรคให้แก่ผู้เคารพบูชาทั้งปวงComments


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

bottom of page